Nguồn thông tin bằng tiếng Việt

Dưới đây, quý vị có thể tải về thông tin cho bản thân hoặc chia sẻ với bạn bè và gia đình.

Tài liệu để giúp quý vị có được bảo hiểm y tế

Tài liệu để giúp quý vị giữ được bảo hiểm y tế

Tài liệu để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm y tế

Để có thêm tài liệu bằng tiếng Việt, xin vào trang https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/OMH/resource-center/resources-by-language.html#language-vietnamese.